Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności mok-orzesze.pl

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ORZESZU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mok-orzesze.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartłomiej Marek.
 • E-mail: b.marek@mok-orzesze.pl
 • Telefon: 322215329

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
 • Adres: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ORZESZU
  UL. RYNEK 1
  43-180 ORZESZE
 • E-mail: adm@mok-orzesze.pl
 • Telefon: 322215329

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu, ul. Rynek 1. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się. Budynek posiada dwa wejścia:

– od ul.Rynek 1 przystosowane do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osobami poruszającymi sie na wózku inwalidzkim,

– boczne wejście od strony Totolotka zadaszone ze stopniem (nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim) .

2. Budynek Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu ul. Fabryczna 1.Wejście boczne do Sali jest zadaszone z jednym stopniem. Zejście na Sale nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku inwalidzkim – prowadzi do niej kilka stopni schodowych. Wejście główne do Sali jest przystosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

3. W budynkach MOK nie ma wind ułatwiających poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami  po wyższych kondygnacjach budynku. 

4. W budynkach MOK nie ma łazienek przystosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

5. W budynkach MOK nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i niesłyszących.

6. Przy budynku MOK ul. Rynek 1 nie ma miejsca parkingowego przystosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy budynku Sali Widowiskowej ul. Fabryczna 1 wyznaczono miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, które są w trakcie realizacji.

7. Na teren budynków MOK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu oraz online.

9. W przypadku niemożności dotarcia do wybranego biura MOK istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika MOK przy wejściu do budynku i załatwieniu spraw po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 322215329 lub po skorzystaniu z dzwonków umieszczonych przy wejściach do budynku MOK.

POTRZEBNE LINKI Z DOKUMENTU:

mok-orzesze.pl

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Skip to content