O nas

Miejski Ośrodek Kultury utworzono 1 października 1986 roku przez Miejską Radę Narodową w Orzeszu, choć praktycznie rozpoczął on działalność 25 kwietnia 1987 roku po ukończonych pracach remontowych, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie placówki. Wówczas ówczesny Naczelnik Miasta Roman Krasoń przekazał Dyrektor Małgorzacie Lorens symboliczny klucz do bram orzeskiej kultury, w ciągu swojej wieloletniej działalności MOK był trzykrotnie reorganizowany:
1991 – przejęcie zadań związanych ze sportem – powstanie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
1999 – wyłączenie klubów sportowych i działalności sportowej w szkołach Miejski Ośrodek Kultury
2005 – odłączenie się Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Ponadto w roku 1996 Miasto przekazało w użyczenie salę widowiskową w Jaśkowicach.
Celem Miejskiego Ośrodka Kultury jest: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej, promowanie i tworzenie warunków amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie przedsięwzięć kulturalnych różnych dziedzin: malarstwa, fotografii, literatury, muzyki, tańca, budowanie pomostu pomiędzy kulturą lokalną a ogólnospołeczną. W swojej działalności zajmuje się wspieraniem inicjatyw służących rozwojowi kultury w Orzeszu, popularyzowaniem dorobku artystycznego różnych środowisk twórczych, edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę, współpracą z sąsiednimi instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi, integracją kulturalną środowiska i ochroną jego dziedzictwa kulturowego, tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego.
Dzieciom oraz młodzieży oferuje się szeroki wachlarz zajęć w ramach prowadzonych sekcji: tanecznych, fotograficznych, plastycznych, malarskich, a także w programach przygotowywanych na wakacje letnie, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Mikołaja. Miejski Ośrodek Kultury regularnie poszerza ofertę dla osób dorosłych. Mieszkańcy miasta mogą skorzystać z wyjazdów do kina, teatru, operetki, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, plenerów artystycznych malarsko-fotograficznych, spotkań kulturalnych z interesującymi ludźmi: podróżnikami, poetami, grafikami, pisarzami, muzykami, filmowcami itp. Częścią życia kulturalnego miasta są wernisaże. Ponieważ Ośrodek niejednokrotnie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów z twórcami spoza własnego terenu, dlatego dla celów promocji i popularyzowania malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii i innych rodzajów sztuki powołano do życia dwie galerie: ,,Galerię Orzesze’’ oraz ,,Galerię I Piętro’’.
Istotne miejsce w działalności kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury zajmuje przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w młodym pokoleniu. Specjalistami w tej dziedzinie są Regionalne Zespoły Śpiewacze. RZŚ „Jaśkowiczanie” oraz RZŚ ,,Szarotki”. Zespoły rozwijają patriotyzm lokalny oraz znajomość małej ojczyzny poprzez występy obrzędowe do których angażuje się dzieci i młodzież, lekcje regionalne dla szkół i przedszkoli w powiecie, przybliżające kulturę folkloru śląskiego w postaci muzyki, stroju, obrzędów, prezentacji zwyczajów. Tematykę regionu uwzględniają też programy prowadzone przez Integracyjną Grupę Teatralną POMOST w oparciu o wygrane konkursy z zakresu edukacji kulturalnej, na które składają się spotkania warsztatowe, happeningi, spektakle.

W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury działa Chór „Dzwon”, jedna z najstarszych organizacji kulturalno-oświatowych w Orzeszu. ,,Dzwon’’ to chór mieszany na stałe wpisujący się w życie kulturalne miasta. Uświetnia swoim repertuarem uroczystości kulturalne, religijne, państwowe. Co dwa lata MOK wraz z Chórem Dzwon organizują Zjazd Śpiewaczy im. Mieczysława Dzieńdziela.

W Miejskim Ośrodku Kultury prężnie działa grupa fotograficzna eF. Uczestnicy grupy biorą udział w konkursach, festiwalach i przeglądach oraz organizują wystawy na terenie powiatu i województwa. W 2010 roku grupa eF wydała kalendarz na 2011 rok promujący działania grupy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.

Ważnym elementem spotkań na polu artystycznym jest działająca w MOKu Pracownia rysunku i malarstwa. W ramach tych zajęć corocznie organizowany jest plener artystyczny, na którym spotykają się twórcy z całego województwa. Miejski Ośrodek Kultury posiada w swoich szeregach także pracownię robótek ręcznych, kółko taneczne, zajęcia jogi dla dorosłych, Spotkania z Panią Kulturką dla dzieci, zespół wokalny „Metrum”, grupę teatralną, zajęcia szachowe czy filmowe.
Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem największej imprezy plenerowej, jaką jest Orzeskie Powitanie Lata (dawniej Dni Orzesza). Obejmuje pieczę nad oprawą artystyczną, także zapleczem dla artystów, oprawą techniczną czyli scena, nagłośnienie, oświetlanie, zaplecze gastronomiczne, sanitarne. Każda impreza jest starannie zabezpieczana. W tym kierunku Miejski Ośrodek Kultury współpracuje z Policją, Strażą Miejską, OSP, ZGKiM oraz Pogotowiem Ratunkowym. Nad bezpieczeństwem podczas imprezy czuwa również wynajęta firma ochroniarska. W ciągu istnienia instytucji gościli w Miejskim Ośrodku Kultury między innymi: Michał Bajor z akompaniamentem Piotra Rubika, Marian Opania, Andrzej Zaorski, Krystyna Giżowska, Ewelina Flinta, Anita Lipnicka, Irena Jarocka, Andrzej Piaseczny, Zbigniew Wodecki, Jacek Skubikowski, Janusz Rewiński, Zofia Czernicka, Daniel Olbrychski, Magda Femme, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Zespoły: Just 5, Stachursky, Stonehenge, Łzy, Brathanki, Pod Budą, Czerwone Gitary, Elektryczne Gitary, Skaldowie, Kapela Józefa Poloka, Popiół, Underground, Mateo Colon, Fiesta, Anna’s Band, Cliff Band, Sami, Patrycja Kosiarkiwicz, Kabaret N.O.C., Feel, Babsztyl, Alternatywa, DKA, Anna Kamyk i Orkiestra Happy Big Band, The Postman, a także kabarety i stand-uperzy: N.O.C., Kałasznikof, Długi, Paka, Rak, Pirania, Dno, Łowcy.B, Ireneusz Krosny, Piotr Skucha, Krzysztof Daukszewicz, Robert Korólczyk, Łukasz Kaczmarczyk.

MOK współpracuje z Radnymi Dzielnic Miasta w zakresie organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych, uczestniczy także w uroczystościach związanych z obchodami Świąt Państwowych.
Miejski Ośrodek Kultury w ofercie posiada salę kameralną mieszczącą 50 osób,salę baletową oraz salę widowiskową MOK w Jaśkowicach na 200 osób.
Rok 2012 zaowocował wygranym projektem MKiDzN na wyposażenie pracowni fotograficznej oraz multimedialnej. Z początkiem 2013 roku Miejski Ośrodek Kultury realizuje kolejny wygrany projekt na wyposażenie pracowni plastycznej.

Obecnie w strukturach MOK działają:

Regionalne Zespoły Śpiewacze: „Jaśkowiczanie” oraz „Szarotki”,
Towarzystwo Śpiewacze Dzwon,
Teatr Zawiły,
sekcje taneczne: balet, rytmiczny maluch, taniec nowoczesny,
grupa fotograficzna eF i Fotołapki,
pracownie artystyczne: ceramiki, grafiki, witrażu, malarstwa, mozaiki,
zajęcia plastyczno – techniczne – Spotkania twórcze z Panią Kulturką,
sekcja szachowa,
szydełkowe robótki,
sekcja jogi,
zajęcia instrumentalne: gitara, pianino, perkusja, skrzypce, akordeon,
zajęcia wokalne.

Na potrzeby organizacji imprez zamkniętych MOK dysponuje:

salą widowiskową na 200 miejsc siedzących,
salą widowiskową w MOK na 50 osób,
salą wykładową na ok. 40 osób ,
salą baletową.

Sale te dają możliwość gromadzenia się większej liczby osób, z drugiej strony mniejsze sale umożliwiają realizację indywidualnych zainteresowań różnych grup lokalnej społeczności.

Ośrodek Kultury odgrywa ważną rolę w kształtowaniu autentycznej kultury lokalnej łączącej przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, a rosnące wciąż zainteresowanie jego ofertą daje motywacje wszystkim zatrudnionym w niej pracownikom do jeszcze większego zaangażowania by włączać nasze środowisko w coraz szerszy obieg kultury.

Skip to content