Regulamin konkursu „Kolory” – MOK Orzesze

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu, 43-180 Orzesze, ul. Rynek 1, NIP 635-15-78-762
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 1 lipca o godz. 8:00, zakończenie 4 lipca 2024 r. o godz. 15:00.
 4. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które posiadają zweryfikowane konto w serwisie Fb.
 5. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź podczas trwania całego konkursu. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym pod adresem: www.facebook.com/mokorzesze.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po poprawnej odpowiedzi uczestnika w komentarzu na Facebooku.
 7. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące kolorów.
 8. W każdym dniu konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca, który pierwszy prawidłowo odpowie na pytanie.
 9. Zwycięzcą zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 10. Nagrodą w każdym dniu konkursu jest zestaw 2 szt proszków kolorów Holi.
 11. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 5.07.2024 r do godz 15.00. Po tym czasie traci ważność.
 12. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na portalu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i poinformowaniu o przyznaniu nagrody.
 15. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie w serwisie Facebook, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
 16. Wszystkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: impreza@mok-orzesze.pl. reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, adres oraz uzasadnienie. Reklamacje rozpatruje się z terminem 30 dni od daty ich wpłynięcia.
 17. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W ORZESZU.
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:
  19. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 43-180 Orzesze; email: adm@mok-orzesze.pl; tel. (32) 2215329.
  20. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych mailowo: iod@orzesze.pl lub pisemnie na adres MOK.
  21. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji konkursu na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Dane zostały zebrane przez portal na Facebooku ( www.facebook.com/mokorzesze)
  22. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe na podstawie podpisanych stosownych umów.
  23. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
  Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook.
  W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja
  wizerunku na Facebooku) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.
  24. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ośrodka. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

Możesz również polubić…

Skip to content